top of page

SECRETARIËLE EN FINANCIËLE JAARVERSLAGEN

Op deze pagina vindt u informatie over onze doelstelling/structuur/beloningsbeleid/Jaarverslagen

De Stichting Breerdeerkes is door de Belastingdienst aangewezen als een (culturele) Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI) en heeft hiermee de publicatieplicht voor een aantal gegevens over onze Stichting.

Naam instelling:               Stichting Breerdeerkes

RSIN/Fiscaalnummer:     8157.04.896

 

Contactgegevens:

Secretariaat Stichting Breerdeerkes (tijdelijk)

Breerstraat 9

6051 GD Maasbracht

Tel. 06-2004 5175

Doelstelling Stichting:

Het verzorgen en beheren van de dieren in het Breerpark te Maasbracht.

Beleidsplan (kort):

De Stichting tracht haar doel te bereiken door het inzetten van vrijwilligers bij de verzorging van dieren, het dagelijkse onderhoud van de opstallen en het houden van toezicht op een veilige leefomgeving van de dieren. Daarnaast worden er voor de omgeving of scholen op kleine schaal activiteiten georganiseerd. De Stichting heeft geen winstoogmerk met deze activiteiten.

Structuur van de Stichting:

De Stichting werkt uitsluitend met vrijwilligers. De Stichting wordt geleid door een dagelijks bestuur, dat op dit moment bestaat uit 4 personen:

- Anke Plummen-Mulleneers                    - Voorzitter

- Jos Hendriks                                              - Vicevoorzitter

- (Vacature)                                                  - Secretaris

- Peter Otten                                               - Penningmeester

De wijze waarop het bestuur dient te functioneren is vastgelegd in notarieel opgestelde statuten. Deze statuten liggen ter inzage bij de secretaris van de Stichting en zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel (KvK nr. 12044342). In de najaarsvergadering van 2008 is in afwijking op artikel 4 van deze statuten besloten dat elk bestuurslid voor een periode van 4 jaar wordt benoemd en dat elk jaar 1 lid aftreedt uit het bestuur, met de mogelijkheid om zich herkiesbaar te stellen voor een volgende periode.

Binnen de Stichting zijn 3 commissies actief:

- Activiteitencommissie

- Commissie Verzorging/Onderhoud

- Commissie Sociale Controle/Veiligheid

In elke commissie heeft een bestuurslid zitting. Dit bestuurslid fungeert als contactpersoon tussen de commissie en het bestuur.

Het beloningsbeleid:

Bestuur en vrijwilligers krijgen geen vergoeding voor de door hen geleverde diensten/inzet.

Beschikbare Verslagen van uitgeoefende activiteiten (Secretariële jaarverslagen)/Financiële jaarverslagen:

bottom of page